2010. február 20., szombat

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 8.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA
I. THE LIFE OF GRACE, ETERNAL LIFE BEGUN - A kegyelem élete, örök élet kezdõdött
A. Eternal Life Promised by the Savior to Men of Good Will - A Megváltó által a jóakaratú ember számára ígért örök élet

Az Ótestamentumban csak kevés szó van az örök életrõl, mivel abban minden az Üdvözítõ eljövetelére irányul - így nem beszél arról, hogy mi lesz azután. A prédikációiban Jézus azonban azonnal az örök életrõl kezd el beszélni. És nem úgy beszél róla, mint a filozófusok, akik közül a legjobbak is az eljövendõ életet csupán a természet rendjében tudták elképzelni, hanem Jézus úgy beszél róla, hogy túllép a természet rendjén.

"Másfelõl, a Megváltó nem csak egy eljövendõ életrõl beszél teljes bizonyossággal, hanem az örök életrõl, amely a múlt, a jelen és a jövö fölött van, egy százszázalékos természetfeletti életrõl, amelynek mértéke Isten belsõ élete, amelyben - a mozdulatlan örökkévalóság egyszerû pillanata által - való részesedés az örök élet."

János evangéliumában Jézus konkrétan az mondja: "Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust." (Ján 17.3) János evangelista pedig az elsõ levelében ezt mondja: "Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk Hozzá, mert létni fogjuk Õt, amint van." (1Ján 3.2) - Tehát Istent közvetlenül úgy fogjuk látni, ahogy Õ Önmagában létezik.

Szent Pál: "Most ugyanis tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színrõl színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én ismert vagyok." (1Kor. 13,12) - Garrigou-Lagrange azt mondja, hogy vegyük észre, hogy Pál nem azt mondja, hogy úgy fogom ismerni Istent, mint most magamat, hanem ahogy most engem ismer Isten. Az ember ugyanis nem ismeri teljes mértékben a saját lelkét, hanem azt csak Isten ismeri teljes mértékben.

"Szent Pál itt azt mondja, hogy akkor úgy fogom megismerni Õt, mint ahogy Õ ismer engem. Azon a módon ahogy Isten minden közvetítõ nélkül ismeri a lelkem valóját és az én belsõ életemet, úgy fogom én Õt ismerni minden teremtményi közvetítõ nélkül, sõt a teológia még ehhez hozzáteszi, hogy minden teremtett idea közvetítése nélkül is."

A fogalmakon keresztül nem tudjuk megragadni Istent, hanem ezeken keresztül csak kicsi darabokat tudunk felfogni belõle. Istent, Aki egységes, mi csak kicsi részekként tudjuk látni. Tudjuk, hogy irgalmas és tudjuk, hogy igazságos, de nekünk ez ellentmondásnak tûnhez, pedig Benne az igazságosság és az irgalom egy.

"Úgy fogjuk látni Istent, ahogy Õ látja Magát, közvetlenül, anélkül azonban, hogy kimerítenénk az Õ létének, szeretetétnek és erejének mélységét; és úgy fogjuk szeretni Õt, ahogy Õ Önmagát szereti."

Nincsenek megjegyzések: