2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 14.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

III. THE SPIRITUAL ORGANISM - A szellemi organizmus
ARTICLE I - THE NATURAL LIFE AND THE SUPERNATURAL LIFE OF THE SOUL - A lélek természetes és természetfeletti élete

"Ha gondosan megvizsgáljuk az emberi lélek természetét, két teljesen különböző részt találunk benne: az egyik az érzéki rendbe tartozik, a másik az érzékfölötti vagy intellektuális rendbe. A lélek érzéki része közös az emberben és az állatokban; a következõket tartalmazza: külsõ érzékek és a belsõ érzékek, a képzelet, az érzéki emlékezet és az érzékiség vagy érzéki vágy is, amely a készenléteben álló szenvedélyekbõl vagy érzelmekbõl származnak, amelyet érzéki vágynak és gyûlöletnek, kívánságnak és elutasításnak, érzéki örömnek és szomorúságnak, reménynek és kétségbeesésnek, bátorságnak és félelemnek és haragnak nevezünk. Mindez az érzéki élet létezik az állatokban is..."

"E felett az érzéki rész felett, amely közös az emberben és az állatokban, a mi természetünk tartalmaz egy intellektuális rész is, amely közös az emberben és az angyalokban, bár sokkal erõteljesebb és szebb az angyalban. Ezáltal az intellektuális rész által emelkedünk a testünk fölé; emiatt mondjuk, hogy a lélek szellemi, hogy nem lényegében függ a testtõl és emiatt leszünk képesek túlélni a testet a halál után."

"Ebben az emelkedett részben a lélek lényegébõl származik a két magasabb képességünk az értelem és az akarat. Az értelem nem csak az érzéki minõségeket, a szineket és hangokat ismeri meg, hanem hanem a létezést is, a megérthetõ valóságot, a szükségszerû és általános igazságokat ..."

Ennek következtében az akarat képes ezeket igenelni és megvalósítani. Az ember szellemi képességei hatalmas teljesítményekre képesítik és eljuthat odáig, hogy a teremtésbõl felismeri Isten létét, de "... egyetelen teremtett értelem sem képes a természetes erejével, akár csak töredékesen és homályosan is, elérni magát az isteni értelmet." Ehhez ugyanis egy létszinten kellene lenni Vele.

"A megszentelõ kegyelem, a dicsõség magva, vezet be minket az igazságnak és az életnek ebbe a magasabb rendjébe. Ez lényegileg természetfeletti élet, részvétel Isten belsõ életében, az isteni természetben, amivel már felkészít minket arra, hogy egy nap úgy lássuk Istent ahogy Ő látja Magát és úgy szeressük Őt, ahogy Ő szereti Magát."

"A megszentelõ kegyelem - amely azt okozza, hogy elkezdünk tudni élni Isten belsõ életének ezen magasabb, angyalok fölötti szintjén - olyan mint egy isteni oltóág, amelyet a lélek leglényege fogad be, hogy megemelje az életerejét és olyan gyümölcsöket teremjen, amelyek többé már nem pusztán természetiek, hanem természetfelettiek, érdemszerzõ cselekedeteket, amelyek kiérdemlik az örök életet számunkra."

"Most tehát a kegyelemnek ez az élete a belénköntött erények és a Szentlélek ajándékai formájában fejlõdik bennünk. Mint ahogy a természetes életben az értelmi és érzéki képességeink a lelkünk leglényegébõl fakadnak, úgy a természetfeletti rendben a megszentelõ kegyelembõl - amelyet a lélek lényege befogad - származnak a felsõ és belsõ képességeink, a belénköntött erények és az ajándékok, amelyek azzal a forással, amelybõl származnak képezik a mi szellemi vagy természetfeletti organizmusunkat. Ez a keresztségben adatik nekünk és a bûnbocsánat állítja helyre, ha az a szerencsétlenség érne minket, hogy elvesztettük."

ERÉNYEK
teológiai:
1. hit
2. remény
3. szeretet
morális:
4. okosság
5. igazságosság
- vallás
- bûnbánat
- engedelmesség
6. erõsség
- türelem
7. mértékletesség
- alázatosság
- szelídség
- tisztaság

SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI
1. bölcsesség
2. értelem (megértés)
3. tudás
4. tanács
5. jámborság
6. erõsség
7. istenfélelem

Nincsenek megjegyzések: