2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 17.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

III. THE SPIRITUAL ORGANISM - A szellemi organizmus
ARTICLE IV - THE SEVEN GIFTS OF THE HOLY GHOST - A Szentlélek hét ajándéka

A. The Teaching of Scripture - A Szentírás tanítása
Az eredeti szövetg Izajásnál (Iz 11, 2-3.), ami az eljövendõ Messiásról szól: "And the Spirit of the Lord shall rest upon Him: the spirit of wisdom, and of understanding, the spirit of counsel, and of fortitude, the spirit of knowledge, and of godliness, and He shall be filled with the spirit of the fear of the Lord." - azaz a Szentlélek hét ajándéka: bölcsesség, értelem (megértés), tanács, erõsség, tudás, jámborság, istenfélelem.

A bölcsességrõl: Bölcs 7:7-28. Ez a legértékesebb.

Ezeket Jézus szavai értelmezik a számunkra: Ján 14, 15-26.

B. Tradition - Hagyomány
Az egyházatyák gyakran kommentálják ezeket a részeket és a 3. századtól egyértelmû megegyezés van arról, hogy ez a hét a Szentlélek hét ajándéka. Szt. Damasus pápa 382-ben ezekre, mint a Szentlélek hét ajándékára hivatkozik (Denzinger, Enchiridion, no. 83.).

a. Szent Ágoston: De sermone Domini, I, 1-4; De doctrina christiana, II, 7; Sermo 347. Összefüggést mutat ki az evangéliumi boldogságok és a hét ajándék között. S egy fejlõdési utat állít fel, amely a félelemmel kezdõdik és amelynek a bölcsesség a koronája. Ennek az elsõ szakasza egy közvetett felkészülés, a morális erények gyakorlása által, a jámborság, az erõsség, a tudás és a tanács adományával támogatva. A második szakasza a közvetlen felkészülés, amely során a lélek úgy tisztul meg, hogy a megértés (értelem) ajándéka által a lélek egy megvilágosító hitet kap, a remény megerõsödik az erõsség ajándéka által és egy erõteljesebb szeretet lesz benne. Az elsõ szakaszt aktív életnek hívja, a másodikat kontemplatívnak.
b. A Trienti Zsinat tanítása:"Ennek a megigazulásnak az okai a következõk: ... Létesítõ oka pedig a könyörülõ Isten, aki ingyen megtisztít és megszentel (1Kor 6, 11), és megjelöl és felken a megígért Szentlélekkel, aki a mi örökségünk záloga." (Denzinger 1529)
c. A Trienti Zsinat Katekizmusa:"A Szentléleknek ezek az ajándékai értünk vannak, mintegy az isteni forrásként, ahonnét a keresztény élet szabályainak élõ tudását vesszük, ami által tudhatjuk, hogy vajon a Szentlélek bennünk lakik-e." - Elég fontosnak látszik: a keresztény élet elõírásainak élõ tudása mutatja, hogy bennünk lakik-e a Szentlélek.
d. Szent Pál: Maga a Lélek tesz tanuságot arról, hogy Isten fiai vagyunk. (Róm 8, 16) "Ő tesz tanuságot a fiúi szeretet által, amelyre inspirál minket és ami által - hogy úgy mondjuk - érezhetõvé teszi Önmagát a számunkra."
e. A pünködsi liturgia szekvenciáiban szintén a Szentlélek hét ajándékáról van szó.
f. Hasonlóképpen a Veni Creator Spiritus-ban.
g. XIII. Leó encikliájában kifejti, hogy a teljes keresztény élethez szükségünk van a Szentlélek ajándékaira. (Encyclical Divinum illud munus (May 9, 1897))

C. The Gifts of the Holy Ghost According to St. Thomas - A Szentlélek ajándékai Szent Tamás szerint
Tamást idézi (Summa Ia IIae, q.68, a. 1.) és ez alapján mondja: "Így tehát láthatjuk, hogy a Szentlélek ajándékai nem aktusok vagy aktuális indítások vagy a kegyelmi segítségek, hanem inkább minõségek vagy folyamatos belénköntött diszpozíciók (habitus), amelyek képessé teszik az embert, hogy azonnal engedelmeskedjen az isteni inspirációknak."

A Szentlélek ajándékai annyiban is különböznek a belénköntött erényektõl, hogy különbözik az alapjuk (principles): a Szentlélek és a hit által megvilágosított értelem.

Szent Tamás a Summa-ban (Ia IIae, q.68, a.2.) azt állítja, hogy a Szentlélek ajándékai szükségesek az üdvösséghez, önmagukban a belénköntött erények nem elégségesek ehhez. A Szentlélek ajándékai nélkül nem tudunk bizonyos nagyon kifinomult, erõszakos vagy hosszan tartó kísértéseknek ellenállni.

""A teológiai és morális erények által - mondja Szent Tamás - az ember a végsõ célját illetõen nincs annyira tökéletesítve, hogy ne lenne még folyamatosan szüksége a Szentlélek magasabb sugallataira." Ez a szükség folyamatos az emberben; emiatt az ajándékok folyamatos, belénköntött diszpozíciók. "

A Szentlélek inspirációit nem akkor kapjuk, amikor mi akarjuk, hanem amikor Isten akarja adni nekünk.

"Szent Tamás (Ia IIae, q.68, a.3) és a kommentátorai, különösen Szent Tamásról nevezett József, világosan megmutatják, nagyon illõ, hogy az ajándékok folyamatos diszpozíciók (habitus) legyenek bennünk, amely megadja azt, hogy habitusszerûen engedelmesek legyünk a Szent léleknek, Aki mindig az igazak lelkében tartózkodik, míg a morális erények folyamatos diszpozíciók, amelyek megadják, hogy az akarat és a lélek érzéki része habitusszerûen engedelmeskedjen a józan ész irányításának.."

"A Szentlélek nem jön hozzánk az Ő hét ajándéka nélkül, amelyek ily módon a szeretethez társulnak, és amelyeket következésképpen elvesztünk a halálos bûnnel."

Éppen ezért nem képzelhető el, hogy valaki a szeretetben magas szinten legyen anélkül, hogy ennek megfelelő szinten lennének benne a Szentlélek ajándékai.

A teológiai erények, amelyek egyesítenek minket a Szentlélekkel, a hét ajándék fölött álnak.

Nincsenek megjegyzések: